Rekreační plocha U HOŘEJŠÍHO RYBNÍKA

  • Zpracovatel: Ťupa architects
  • Spoluautoři: Pavla Drbalová, Radka Grosošová, Lukáš Ťupa, Jakub Novotný
  • Vizualizace: Hana Hučíková
  • Investor: Městská část Praha 9
  • Stupeň: Krajinářská koncepce
  • Lokalita: Praha, Středočeský kraj
  • Datum: 2018

Rekreační plocha rozvíjí dvě centra, a to louku a břeh rybníka. Krajinný prostor je tvořen rozšířenou údolní nivou Rokytky s drobnými vodními plochami. Z jihu je prostor uzavřen lesnatým hřebenem Smetanka, ze západu pak náspem železniční tratě Libeň–Hostivař. Rekreační plocha navazuje na park s meandrující Rokytkou za viaduktem a je dále provázána s parkovou plochou u Kejřova mlýna.

Cílem bylo navrhnout další rozvoj území. Definovali jsme tedy hodnoty území, a to charakter území říční nivy, přítomnost vodní plochy a zpřístupněný břeh rybníka. Hodnotná je i přítomnost vegetačních prvků (luční trávníky, břehové porosty, liniový vegetační prvek podél Rokytky) a technických prvků (viadukt a železnice). Dále pak napojení území na cyklo a pěší trasy. Jako problematické jsme vyhodnotili nepřehlednost území, chybějící programová náplň, mobiliář a pobytové plochy.

Cílem řešení bylo vytvořit v území dvě vzájemně propojené rekreační plochy umožňující potencionálním uživatelům setrvat v území. Přestože je území průchozím prostorem, mělo by zároveň sloužit jako místo pro lidi z okolí, a pro ty kteří do území přijedou např. na kole či bruslích. Návrh se snaží tyto dvě funkce propojit. Současně však má na zřeteli využívání lokality místními a bere ohled na zachování polosoukromé povahy tohoto místa.

Na pobytové louce je podél aleje navrženo přírodní hřiště s posezením u piknikových stolů. Záchytným bodem na svahu u Rokytky je dřevěná paluba se sedákem. Zásadním momentem návrhu je využití břehu rybníka k rekreaci. U vodní plochy je pak navržena písečná pláž s dřevěnými sedáky. Podél hrany svahu je umístěna opěrná kamenná zídka oddělující bujnou pobřežní vegetaci od odpočinkového místa. Pod zídkou je navrženo molo, na nějž navazuje ponton.