Park MEANDRY

  • Zpracovatel: Ťupa architects
  • Spoluautoři: Pavla Drbalová, Radka Grosošová, Lukáš Ťupa, Jakub Novotný
  • Vizualizace: Hana Hučíková
  • Investor: Městská část Praha 9
  • Stupeň: Krajinářská koncepce
  • Lokalita: Praha, Středočeský kraj
  • Datum: 2018

Park je součástí významného rekreačního území a navazuje na rekreační plochu u Hořejšího rybníka, která dále pokračuje až k parku u Kejřova mlýna. Celé území je ovlivněno protékající říčkou Rokytkou. V roce 2014 proběhla revitalizace toku říčky, kdy bylo vytvořeno přírodě blízké, meandrující a mělké koryto.

Cílem bylo navrhnout další rozvoj parku. Definovali jsme tedy hodnoty území, a to charakter území říční nivy a usazení parku mezi zalesněnými svahy. Hodnotná je i přítomnost vegetačních prvků (sad, břehové porosty, stromořadí, vzrostlé stromy) a technických prvků (viadukt a železnice). Jako problematické jsme vyhodnotili nesourodost ploch, nedostatečné propojení zpevněnými plochami, nejasné nástupy do území, chybějící programová náplň, mobiliář a pobytové plochy.

Cílem řešení bylo vytvořit v území ucelený parkový prostor a vnést do něj novou náplň umožňující potencionálním uživatelům setrvat v území delší dobu. V parku jsou navržena pobytová místa, která jsou základními záchytnými body v prostoru, doplňují průchozí tahy a nabízejí variabilitu odpočinku. Místa jsou sjednocena materiálovým řešením. Do všech odpočinkových míst jsou navrženy lavičky nebo sedací dřevěné prvky.

Zásadní je umístění kiosku s pobytovou terasou nabízející posezení pod stromy v návaznosti na pobytovou louku u vody. V souvislosti s kioskem jsou navržena vizuálně provázaná odpočinková místa – pod stromy a u vody. Místo pod stromy má sloužit jako herní plocha pro děti s dřevěnými prvky a pískovou plochou. Místo u vody je pojednáno jako říční pláž.