Lesní zahrada KŘÍŽOVICE

  • Zadavatel: Soukromý investor
  • Stupeň: Architektonická studie, DPS
  • Realizace: 2021 / 2022

Lesní zahrada je navržena ve strmém svahu. Chata je usazena na temeno svahu tak, aby byl umožněn co největší výhled do krajiny Pernštejnska. 

Návrh zahrady je výrazně ovlivněn svažitým terénem, kterým prochází cestička tak, aby byla bez schodů a pohodlně schůdná. Chodník se tedy hadovitě vine přes celý pozemek a protíná pobytová místa. Podél severovýchodní hranice jsou navrženy dřevěné stupně pro rychlé propojení mezi chatou a zahradou. 

Hlavním místem je slunná terasa - rovinaté místo vymezené gabionovou zídkou, propojené se stávajícími jezírky. Dalším místem je spodní plácek s ohništěm. Toto místo je také vymezeno opěrnou gabionovou zdí. Do spodní části je umístěný dočasný obytný kontejner.

V zahradě jsou ponechány stávající výsadby smrků, dále lipové a javorové nálety podél hranic pozemku. Vzhledem k tomu, že z jihozápadu obklopuje pozemek vysoký smíšený les, nebylo kvůli zvýšení zastínění žádoucí na zahradu navrhovat vzrůstné stromy. Výjimkou je výsadba stromů na svahu u parkoviště, která by měla podpořit vizuální odstínění slunné terasy.

Výsadby v zahradě jsou pojaty s ohledem na přírodní charakter zahrady. Návrh dřevinné i bylinné skladby čerpá z druhového složení biotopů okolních přírodních stanovišť - hercynských dubohabřin a mezofilních ovsíkových luk. Rovinatá místa jsou oseta lučním nízkým trávníkem, svahy jsou porosté bylinným podrostem vytvářející zapojený kryt. Lemy jsou z ovocných keřů a na slunná místa jsou navrženy bylinkové záhony.