Park u vinných sklepů NOVOSEDLY

  • Zpracovatel: Pavla Drbalová
  • Spoluautoři: Pavla Drbalová, Radka Grosošová
  • Investor: Obec Novosedly
  • Stupeň: Architektonická studie, DUR, DSP+DPS
  • Datum: Říjen / 2018

Cílem bylo navrhnout přírodní park, který se stane plynulým přechodem mezi novou čtvrtí rodinných domů a okolní krajinou s vinohrady a vinnými sklepy. Koncept parku vytváří základní prostorovou a funkční kostru v území, kterou lze v budoucnosti rozvíjet dalším mobiliářem a herními prvky.

Řešeným územím probíhá páteřní cesta propojující pěší trasy na jižní a severní straně území. Na hlavní osu se napojují spojnice, které vycházejí z nové zástavby rodinných domů tak, aby území funkčně propojily s okolím. Základním kompozičním prvkem jsou dřeviny a suché kamenné zídky, které spolu s jemnými terénními modelacemi vytváří více nebo méně uzavřené prostory. V severní části řešeného území je navržena volná travnatá plocha s odpočinkovými místy.

Na volnou travnatou plochu navazuje prostorově uzavřenější část, která je vymezena hustým porostem dřevin, jemnou terénní modelací a suchou kamennou zídkou. V tomto prostoru je možné pořádat neformální kulturní akce. Na stávající štěrkovou plochu sloužící k parkování navazuje trávník s roztroušenými skupinkami stromů a mobiliářem.

Jižní část řešeného území se zužuje a ústí do ulice přilehlé k novým rodinným domům. Nachází se zde fragmenty plantáží dřevin a liniová nesourodá výsadba listnatých stromů. Návrh počítá se zachováním perspektivních stromů a jejich začlenění do kompozice. Pomocí terénní modelace a suché zídky je zde vytvořen prostor pro setkávání doplněný o přírodní dětské herní prvky a ohniště.